תנאי שימוש באתר

כללי

1. המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירושו.
3. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.

הגדרות

4. "החברה". – קאש אפ בע"מ, Cash-Up ltd.
5. "ההסכם שימוש" מסמך תנאי שימוש זה
6. "המערכת" או "האתר" או "התוכנה" - אתר האינטרנט cash-up.co.il - הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת Cash-Up Ltd. (להלן: "החברה"). המערכת מאפשרת ניהול תזרים מזומנים, ניהול לקוחות והפקת מסמכים דרך גורם שלישי EZCOUNT. המערכת מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים (להלן: "התוכנה" או "המערכת" או "האתר").
7. "משתמשים" או "לקוח" כל מי שעושה שימוש כלשהו במערכת ו/או גולש באתר החברה.
8. הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין החברה לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש" או "הלקוח").
9. השימוש בשרות מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו במערכת או בחלק ממנה.
10. בנוסף, התוכנה מאפשרת לבצע התאמות בנקים על מנת לעדכן את התזרים ולהתאימו למצב חשבון הבנק העדכני.
11. תנאי שימוש אלה חלים על תכנים הנגישים מכל מחשב, לרבות מחשב נייד, טלפון סלולרי וכיו"ב.
12. עם הגלישה באתר או השימוש בתוכנה המשתמש נותן הסכמתו לתנאי תקנון זה ולתניות הפטור הקבועות בו, ויהא מנוע מהעלאת טענות כנגד החברה.

המערכת

13. המערכת מאפשרת ניהול תזרים מזומנים, ניהול לקוחות והפקת מסמכים דרך גורם שלישי EZCOUNT. המערכת מציגה תחזית של תזרים המזומנים בבנק וזאת בהתאם לנתונים שהמשתמש מזין ומאפשרת ניתוח של תזרים המזומנים העתידי של בית העסק. המערכת מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים (להלן: "התוכנה" או "המערכת" או "האתר").
14. התוכנה מאפשרת לבצע התאמות בנקים על מנת לעדכן את התזרים ולהתאימו למצב חשבון הבנק העדכני. על מנת לבצע התאמות בנקים על המשתמש להזין את שם המשתמש ואת הסיסמא לחשבון הבנק שברצונו לנהל. על המשתמש להזין את פרטי ההתחברות לאתר הבנק בכל פעם שיבחר לבצע התאמת בנקים.
15. בעת שימוש בתוכנה החברה מספקת המלצות בנוגע לאופן ניהול חשבון ו/או הנהלת החשבונות של הלקוח. המלצות אלה מבוססות על ניסיונה של החברה ויישומן יעשה, ככל שיעשה, באחריות הבלעדית של הלקוח, אשר יהא מנוע מהעלאת כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מיישום המלצות אלה.

הרשמה

16. השימוש בתוכנה טעונה הרשמה לאתר ורכישת מנוי חודשי. במסגרת ההרשמה על המשתמש למסור מידע אישי, לרבות פרטי קשר. הנתונים הללו ישמרו במאגר המידע של החברה.
17. בעת ההרשמה לאתר על המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמה ולמסור את פרטי אמצעי התשלום שברצונו לחייב. שם המשתמש והסיסמה ישמשו לצורך הזדהות בכל פעם שתשתמשו בשירותי האתר. בכל רגע נתון ניתן לשחזר או לאפס את הסיסמה שנבחרה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ההרשמה.
18. משתמש העושה שימוש בתוכנה עבור צד שלישי, מצהיר כי קיבל את תנאי הסכם זה בשם אותו צד שלישי וכי הוא מורשה לעשות כן.
19. עם ההרשמה לאתר והשימוש בו, המשתמש נותן את הסכמתו לכך שהפרטים שמסר יישמרו במאגר המידע של החברה. יובהר כי בכל מקרה החברה לא תמסור את המידע לידי צדדים שלישיים כלשהם, אלא בהתאם להוראות החוק.
20. בעת ההרשמה לאתר נותן המשתמש את הסכמתו להיכלל ברשימת התפוצה של החברה ומאשר קבלת מידע ו/או תוכן שיווקי ופרסומי למענו ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלו. באפשרות המשתמש לבקש שיסירו את פרטיו מרשימת התפוצה.
21. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת ובהתאם לצורך את מבנה האתר או השירותים המוצעים בו ו/או את עיצובו ללא כל הודעה מוקדמת לציבור הגולשים, בין אם הרשומים לאתר ובין אם לאו.
22. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. תנאים אלה יחייבו את המשתמשים מרגע פרסומם באתר.
23. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר באופן חלקי או מלא בכפוף למתן הודעה למשתמשים בכתב, 2 חודשים מראש.

מדיניות תשלום

24. ברכישת מנוי דרך האתר, ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף אשר הונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
25. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים שהיא מציעה באתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי לא יתאפשר שינוי מחיר רטרואקטיבי לשירותים שתמורתם שולמה מראש.
26. החברה רשאית שלא לספק שירות ללקוח שאמצעי התשלום שהעביר לא כובד וזאת עד לבירור נושא התשלום במלואו וחיוב הלקוח.
27. ניתן לבטל את המנוי בהודעה בכתב, לכל המאוחר 14 ימים ממועד רכישת המנוי. במקרה זה, הלקוח יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% מערך השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מבינם.
28. החברה תשלח ללקוח, באמצעות הדואר האלקטרוני, חשבוניות מס בהתאם לחיובים שבוצעו.
29. תשלום באמצעות הפקדה, העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, יחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.
30. כל התשלומים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ. כל התשלומים המבוצעים באתר כוללים מע"מ כדין.

חשבון המשתמש

31. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר לחברה פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידי החברה (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון")
32. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש: חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון, אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמתיים והמלאים של פותח החשבון, אסור ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות היא עבירה פלילית.
33. מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
34. המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים, ביחס לסיסמה אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש, ולשירותי המערכת המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמה"( - אסור לגלות את הסיסמה לאחר או להזינה בהודעת דואר אלקטרוני, על הסיסמה להכיל 8-12 תווים, המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו
35. המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.

קניין רוחני ובעלות

36. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במערכת, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של Cash-Up בלבד. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת הינם בבעלותה הבלעדית של Cash-Up ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור.
37. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות במערכת או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה.
38. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מ Cash-Up -או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
39. שום דבר מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של Cash-Up על פי כל דין.
40. מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; ו- (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (ד) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי המערכת או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; (ה) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת ו/או (ו) להשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
41. אין לראות בהתנהגותה של Cash-Up בעל פה או בכתב, הסכמה לשינוי ו/או סטייה מההסכמות על פי הסכם זה. רק אישור בכתב של נציג מוסמך מטעם Cash-Up יהיה בכוחו לשנות תנאי מתנאי הסכם זה.
42. התשלום עבור השימוש במערכת לא הופך את הלקוח לבעלים או לבעל הקניין או לאחראי על המערכת של החברה לרבות על קוד המקור של המערכת בשום מצב.
43. Cash-Up מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש במערכת על גבי מכשיר התקשורת שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. Cash-Up שומרת לעצמה את כל הזכויות במערכת אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.

הגבלת אחריות

44. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לפתח ולשדרג את המערכת לרווחת הלקוחות והמשתמשים אך היא אינה מתחייבת לעשות כן.
45. המערכת מסופקת לך "כמו שהיא" ("As Is") ולפי זמינותה ("As Available") ללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Cash-Up בגין השירות שניתן במערכת, יכולותיה, מגבלותיה או התאמתה לצרכיך. Cash-Up אינה מבטיחה כי המערכת תענה על דרישותיך או כי פעולת המערכת תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, Cash-Up מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. Cash-Up אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש במערכת או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש במערכת. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש במערכת יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד, וכי Cash-Up לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. Cash-Up לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש במערכת, אפילו אם Cash-Up הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
46. השימוש במערכת ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
47. Cash-Up אינה מתחייבת ששירותי המערכת לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Cash-Up או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל Cash-Up או אצל מי מספקיה. . מובן שהחברה תעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע.
48. בשימושך ב - Cash-Up , עליך לעמוד בחוקי ניהול ספרים ולהשתמש במערכת אך ורק לפי חוקים אלו. Cash-Up אינה אחראית על שימוש במערכת הנוגד את הוראות ניהול ספרים, גם אם נמצא הדבר מתאפשר במערכת.
49. החברה רשאית לסגור את המערכת מעת לעת על מנת לשנות את הממשק, המבנה או המראה של המערכת או את זמינות השירותים והתכנים הניתנים בה, ללא צורך במתן הודעה על כך מראש. הלקוח יהא מנוע מהעלאת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך

שינויים במערכת, הפסקת השירות ותמיכה

50. במקרה של תקלה בשרת, החברה תעשה כל שביכולתה להשבת השירות בתוך 2 ימי עסקים ובעת תקלה החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לספק מענה טכני בתוך 24 שעות.
51. על Cash-Up לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, Cash-Up עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של המערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.
52. Cash-Up תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות במערכת, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד Cash-Up. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג המערכת, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי ש- Cash-Up תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Cash-Up בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
53. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית Cash-Up להפסיק בכל עת את מתן השירותים במערכת, כולם או מקצתם. Cash-Up תפרסם במערכת הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.
54. החברה עובדת עם EZCOUNT לטובת הפק מסמכים ישירות מהמערכת. בעת הסכמתך להפיק מסמכים המהמערכת, הינך מסכים לתנאי השימוש כפי שמצויינים באתר החברה של EZCOUNT

מדיניות פרטיות

55. בעת ההרשמה לשירות נבקשך למסור פרטים אישיים כדוגמת שמך, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך, מספר הטלפון האישי שלך או של העסק. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר אתך.
56. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן אותם אם רצונך להמשיך וליהנות מן השירות. החברה תעשה שימוש במידע זה על פי הדין החל על העניין. החברה לא תמסור את הפרטים האישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים בניגוד לדין החל.
57. כל המידע אשר יוזן במערכת ע"י לקוחות השירות הינו חסוי. החברה לא תעשה במידע זה כל שימוש ולא תמסור אותו לשום גוף אחר.
58. עם זאת, החברה עובדת עם צד ג' לטובת הפקת מסמכים ישירות מהמערכת (EzCount). רק בעת הסכמתך להפיק מסמכים מהמערכת ובעת הכנסת הפרטים לצורך הפקת המסמכים, הינך מסכים לתנאי השימוש כפי שמצוינים באתר החברה של EzCount. כמו כן החברה תעביר לEzCount רק את המידע הנדרש לצורך יצירת חשבון המשתמש במערכת EzCount,המידע שיועבר הוא המידע שתמסור רק בעת יצירת חשבון מסמכים. רק מידע הרלוונטי להפקת מסמכים יועבר לEzCount.
59. בנוסף, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע"י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה או המשתמש - תחשוף החברה את הפרטים האישיים שנמסרו ע"י המשתמש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין.

ברירת דין וסמכות שיפוט

60. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך הנובעים ו/או קשורים להסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי.